ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ครูสุพัตรา แสงสันเทียะ

ยินดีต้อนรับ คูณครูสุพัตรา แสงสันเทียะ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมี ครอบครัวของคุณ…

Continue Reading

เดือน 9 ข้าวห่อ 2566

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เดือน 9 ข้าวห่อ ณ ลานวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่  30 สิงหาคม  2566  โดยมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตและประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ของกลุ่มการะการเรีย…

Continue Reading

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 66

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 256 ขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ซึ่งนักเรียนต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และในวันที…

Continue Reading

วันแม่แห่งชาติ 66

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายเฉลิม จำปาวิ…

Continue Reading

แห่เทียนพรรษา 2566

วันเข้าพรรษาป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป และ เพื่อปลูกฝัง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้กับนักเรียนได้ถือปฏิบัติร่วมกันสืบสานต…

Continue Reading

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดพิธี ทำบุญถวายอาห…

Continue Reading

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีรำลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกอง ลูกเสือแ…

Continue Reading

วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อวิทยาได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีหน่วยงานภายนอก มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง To Be Number 1 และ ชุดพัฒนาสัมพั…

Continue Reading