พิธีไหว้ครู 67

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจ…

Continue Reading

ประกวดพานไหว้ครู 67

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ซึ่งจัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 จะมีพิธีไหว้ครู  โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้วัสดุจากธรรมชาติอนุรักษ์ความเป็นไทย และสง…

Continue Reading

ลงนาม MOU โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ  ได้แก่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้า…

Continue Reading

ประชุมผู้ปกครอง 1/67

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อทำข้อตกลงต่างๆ แจ้งผลการเรียนความประพฤติให้ผู้ปกครองได้รับทราบ มีการมอบทุนและเกียรติบัตร ต่างๆให้กับนักเรียนที่ม…

Continue Reading

แจ้งการเลือกชุมนุมออนไลน์

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อเลือกกิจกรรมชุมนุม ในวันที่ 17 พ.ค. เวลา 13.00 น เป็นต้นไป – คู่มือการเลือกชุมนุม– คลิกเลือกชุมนุม Facebook Comments

Continue Reading

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และม 4 ในปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน และให้ทราบแนวปฏิบัติ ในกฎระเบียบของของสถานศึกษา ในการศึกษาในโรงเรีย…

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ด้วย โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ…

Continue Reading

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Facebook Comments

Continue Reading