หญ้าปล้องวิชาการ 56

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม  หญ้าปล้องวิชาการ 56  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีโรงเรียนในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง และพื้นที่ใกล้เคียงมาเข้าร่วมแข่งข…

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2  ได้จัดโครงการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แ…

วันครู

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูแห่งชาติ ในปีนี้ คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ไปร่วมงาน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด  

กิจกรรมปีใหม่ 2556

ในทุกๆปีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และปีนี้ก็เวียนมาครบอีกปีในปี 2556  จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556  โดยทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ม.1-3 ประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์…

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม การอยุ่ค่ายพักแรม ของลุกเสือเนตรนารี  ณ ค่ายบูรฉัตร วันที่ 3 – 5 มกราคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี และฝึกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกั…

วัน Christmas

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของวันChristmas มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวั…