ครูธวัฒน์ ศรีคลหนู เข้ารับรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554

           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554 จากคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนร…

Continue Reading

คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คระกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่ 12 กันยายน 2555   คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2555 โดยพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่คง…

Continue Reading

ประกวดมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมารยาทที่ดีของคนไทยจึงได้จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประกวด  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook…

Continue Reading

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ฯ

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า  80 พรรษามหาราชินี  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  บริเวณเขากระทิง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหย้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีนักเ…

Continue Reading

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  จำนวน 34 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำใ…

Continue Reading