ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะเร่งพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงกำหนดนโยบาย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน ซึ่งทักษะแห่งโลกยุคใหม่ที่กล่าวถึงคือทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกนั่นคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (learning  by  doing) และสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย ซึ่งภาพในแต่ละกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

 

วิชา ช่างไม้เครื่องเรือน  ชื่อกิจกรรม จับจีบผูกผ้าทักษะอาชีพ

วิชา คณิตศาสตร์ 4  ชื่อกิจกรรม ขยะเพิ่มมูลค่ากับเรขาคณิต

วิชา วิทยาศาสตร์ชั้นม.3 กิจกรรม เรียนรู้ความหลากหลายล้อมรั้วโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

รายวิชา  รักบี้ฟุตบอลเบื้องต้น       ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้การส่งลูกรักบี้ฟุตบอล

รายวิชาภูมิศาสตร์(สังคมศึกษา) กิจกรรม  Landforms  Model

รายวิชา ภาษาไทยม.1  กิจกรรม แรลลี่รักการอ่านรายวิชา  

ช่างไม้เครื่องเรือน      กิจกรรม  “กลึงไม้  ได้ทรง”

วิชา งานกราฟิกและการนำเสนอแบบสื่อประสม      ชื่อกิจกรรม การสร้างชิ้นงาน 

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น