ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนดําเนินการรั…

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเร…

Continue Reading

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชน

นักเรียนจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ระดับพื้นที่จังหวัด จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี จ้งหวัดเพชรบุ…

Continue Reading

ประชุมผู้ปกครอง 2/2565

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งข่าวสารข้อตกลงเพิ่มเติม แจ้งผลการเรียนความประพฤติให้ผู้ปกครองได้รับทราบ มีการ…

Continue Reading

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พบเพื่อนครู

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินัน พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามผู้อำนวยการเขตพื้…

Continue Reading

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง 2/2565

ด้วยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาระบบ การศึกษาด้านการจัดการเรียน…

Continue Reading

ประกาศรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ )

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ด้วย  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  สำ…

Continue Reading

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ด้วยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อให้การเ…

Continue Reading