ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2555 โดยพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่คง…

Continue Reading

ประกวดมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมารยาทที่ดีของคนไทยจึงได้จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประกวด  คลิกดูภาพทั้งหมด

Continue Reading

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ฯ

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า  80 พรรษามหาราชินี  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  บริเวณเขากระทิง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหย้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีนักเ…

Continue Reading

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  จำนวน 34 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำใ…

Continue Reading

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภาพยนตร์โฆษณา”

    โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้ดำเนินการพัฒนาครูโครงการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างภาพยนตร์โฆษณา ในวันที่22 – 24 สิงหาคม 2555คลิกดู…

Continue Reading

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2555  ระหว่างวันที่ 18-24  สิงหาคม 2555  โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2555  เวลา 12.20-13.00    คลิกดูภาพกิจกรรมวันที่ 24 ส…

Continue Reading

อบรมการทำเว็บไซต์ด้วย joomla

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย joomla ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 โดยมีท่านวิทยา…

Continue Reading

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน ฯ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันความพิการ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  สนับสนุนโด  สถานสงเคราะห์กุมสะแก  จ.เพชรบุรี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระ…

Continue Reading