รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนด้วย โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
  1.1 สาขาวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท)
  1.2 สาขาวิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
  1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  (อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท)
  1.2.2 ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชารักบี้ฟุตบอล และฝึกซ้อมรักบี้ฟุตบอล จำนวน 1 อัตรา
  (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท)

คลิกดูรายละเอียด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น