วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ได้มาตรฐาน เทียบเคียงระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน ที่น้อมนําศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดําเนินชีวิต
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพอย่างรอบด้าน
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goals) 

  1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม ทักษะชีวิต การทํางาน ทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และ ประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย มีความรู้ มีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยจัด กิจกรรมการเรียนรู้ รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบส่งเสริมการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมี แหล่งเรียนรู้ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
  2. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน และหน่วยงาน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
  3. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ สะท้อนผล การวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
  4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ
Facebook Comments

Sharing is caring!