ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

 

นายเฉลิม  จำปาวิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอัครินทร์  คุณแสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายธวัฒน์  ศรีคลหนู

หัวหน้างานบริหารบุคคล

 

นายสยาม  บุญประเสริฐ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวอารีย์  ศรีแจ้

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวจุฑารัตน์ วันดี

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

 

นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

Facebook Comments

Sharing is caring!