ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

ชื่อเต็ม     โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

ชื่อย่อ       น.ป.

ตราประจำโรงเรียน  ต้นโพธิ์  หนองน้ำ  ภูเขา

ที่ตั้ง         128 หมู่ 9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

โทรศัพท์  0-3249-4350

โทรสาร   0-3249-4350

พื้นที่        20 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

เปิดสอน   มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งนักเรียนชายและหญิง

สีประจำโรงเรียน   เขียว-ขาว

คติพจน์ของโรงเรียน   อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา (บัณทิตย่อมฝึกตน)

คำขวัญประจำโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นโพธิ์

Facebook Comments

Sharing is caring!