ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน DMC 10 มิ.ย. 67   ข้อมูลย้อนหลังคลิก

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 71 63 134
ม.2 47 61 108
ม.3 62 65 127
รวม ม.ต้น 180 189 369
ม.4 26 40 66
ม.5 32 58 90
ม.6 27 44 71
รวม ม.ปลาย 85 142 227
รวมทั้งหมด 265 331 596
Facebook Comments

Sharing is caring!