ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญศึกษา (สหศึกษา) สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 128 บ้านโคกวัด หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการของอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520 บนเนื้อที่สาธารณะ จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 1 ห้องเรียน 18 คน มีครู – อาจารย์ 2 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรียุทธ นุชสวัสดิ์ เป็นผู้บริหารคนแรก

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 40 คน เป็นปีแรก

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ม.4) จำนวน 76 คนโดยมีนายระพินทร์ สมุทรผ่อง เป็นอาจารย์ใหญ่

Facebook Comments

Sharing is caring!