งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  01/06/2019

SAR 61

ประกาศเป้าโรงเรียน 61  

SAR 60  30/05/61

ร่างนโยบายและมาตราฐานการศึกษา  07/03/2018

SAR 59  13/06/2017

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 60  26/05/2017

เอกสารการประชุมงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  17/03/2017

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา 60   30/03/2017

SAR 58  14/06/2016

เอกสารเป้าหมายมาตรฐานภายในปีงบประมาณ 2559  05/10/2015

สรุปผลที่เกิดจากการพัฒนาของสถานศึกษา  07/09/2515

SAR 2557   01/06/2515

แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการประจำปี2557  11/03/2015

SAR 56  13/04/2014

Facebook Comments

Sharing is caring!