ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ 1 ว่าที่ร้อยโท  ยุทธ  นุชสวัสดิ์  อาจารย์ใหญ่  2520-2527

ลำดับที่ 2 นายวัชรินทร์  เวชสุวรรณ   อาจารย์ใหญ่  2527-2532


ลำดับที่ 3นายเผด็จ  โพธิ์อ้น  อาจารย์ใหญ่   2532-2535

ลำดับที่ 4  นายระพินทร์  สมุทรผ่อง  ผู้อำนวยการ  2535-2542

ลำดับที่5  นางยุบล  อันล้ำเลิศ  ผู้อำนวยการ   2543-24 ม.ค.2544

ลำดับที่ 6  นายประหยัด  จันทร์สุขโข  ผู้อำนวยการ  29 ม.ค. 2544- 13 พ.ย. 2544

 ลำดับที่ 7  ดร.สุนีย์  สอนตระกูล  ผู้อำนวยการ   ม.ค.2544 – 16 ธ.ค. 2545

ลำดับที่ 8  นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์   ผู้อำนวยการ  23 ม.ค.2546 – 26 มิ.ย. 2546

ลำดับที่ 9  นายฬุฐ  สำเภาทอง  ผู้อำนวยการ  27 มิ.ย. 2546- 8 ก.พ. 2551

ลำดับที่ 10  นายชลิต  ระหว่างบ้าน  ผู้อำนวยการ 18 ก.พ. 2551 – 27 ม.ค. 2554

ลำดับที่ 11 นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน  ผู้อำนวยการ   27 ม.ค. 2554-6 ธ.ค. 2556

ลำดับที่ 12  นายอรุณ  สรรพคุณ  ผู้อำนวยการ  6 ธ.ค 2556-7 พ.ย. 2559

ลำดับที่ 13  นายบุญช่วย  วาดวงศ์   ผู้อำนวยการ  8 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2561

ลำดับที่ 14  นายประสิทธ์  มากมูล  ผู้อำนวยการ  1 พ.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่ 15  นายเฉลิม  จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการ  9 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

Facebook Comments

Sharing is caring!