วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีลำลึกถึงวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกอง ลูกเสือจากโรงเรียนบ้านหนองหญ…

Continue Reading

วันต่อต้านยาเสพติด 62

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกันวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้จัดกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจก…

Continue Reading

บริจาคโลหิต 62

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มารับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง นักเรียน และ คณะครู โรงเรียหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ร่วมไปบริจาคโลหิต คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Commen…

Continue Reading

โครงการยุวชนประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดอบรม โครงการยุวชนประกันภัย เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยให้กับนักเรียน และ คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 22 มิถุนายน …

Continue Reading

อบรมสร้างคนดีศรีสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้าง คนเก่ง คนดี ศรีสังคม ร่วมสร้างคนเก่งดีมีคุณค่าสู่งสั่งคมไทย โดยจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 คลิก…

Continue Reading

ไหว้ครู 62

ในพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไว้ครูเพื่อสะท้อนถึงคุรค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจา…

Continue Reading