ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารเยี่ยมบ้าน 60

เนื่องจากระบบการกรอกเยี่ยมบ้านนักเรียนบนเว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงให้คณะครูทำเอกสารตามแบบที่แนบมาพร้อมบันทึกการเยี่ยมบ้านและรูปถ่าย (หมายเหตุ ไม่ต้องทำหน้าปก ) 1.คำสั่งเยี่ยมบ้าน 2. รายงานการเยี่ยม…

Continue Reading

เอกสารเยี่ยมบ้าน

แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 1 . คำสังโรงเรียน  2.  บันทึกข้อความ 3.  รายงานการเยี่ยมบ้าน 4.  หน้าปกเยี่ยมบ้าน

Continue Reading