แบบประเมินนักเรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

รบกวนคุณครูที่ปรึกษาที่ทำแบบสอบถาม โหลดคู่มือการทำแบบประเมินนี้ไปด้วย ดาวโหลด แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวโหลด แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายใ…

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา คำอธิบายการกรอกข้อมูลมาตรฐาน คลิก ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2 ***หมายเหตุ ให้ครูที่ปรึกษาส่งตัวแทนโหลดทำห้องละ1ท…

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

เรียนคณะครู  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้  โดยเลือกส่ง 1 แผน ที่ E-Mail   naphatsilapasorn@gmail.com โดยมีรู้แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่แนนมา  คลิกดาวน์โหลดรูปแบบ…