ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะเร่งพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงกำหนดนโยบาย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ…

Continue Reading