ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะเร่งพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงกำหนดนโยบาย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ…

แบบประเมินนักเรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

รบกวนคุณครูที่ปรึกษาที่ทำแบบสอบถาม โหลดคู่มือการทำแบบประเมินนี้ไปด้วย ดาวโหลด แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวโหลด แบบสอบถามงานประกันคุณภาพภายใ…