ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลดคลิก

เอกสารการประชุมงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. แบบบันทึกระดมความคิด (ตัวอย่าง) 2 เอกสารแบบบันทึกการระดมความคิด เพื่อค้นหาโครงการและกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา งานที่ 1 3. หลักการแนวค…

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา คำอธิบายการกรอกข้อมูลมาตรฐาน คลิก ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2 ***หมายเหตุ ให้ครูที่ปรึกษาส่งตัวแทนโหลดทำห้องละ1ท…