เอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

แผนพัฒนาโรงเรียน(ใหม่)  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 แผนงาน01ขออนุญาตดำเนินโครงการ แผนงาน02ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน03ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย แผนงาน04ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบั…

Continue Reading