เอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

แผนพัฒนาโรงเรียน(ใหม่)  แผนงาน01ขออนุญาตดำเนินโครงการ แผนงาน02ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน03ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย แผนงาน04ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ เเผนงาน05การรายงานแล…

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะเร่งพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงกำหนดนโยบาย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ…

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลดคลิก