เอกสารเยี่ยมบ้าน 60

เนื่องจากระบบการกรอกเยี่ยมบ้านนักเรียนบนเว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงให้คณะครูทำเอกสารตามแบบที่แนบมาพร้อมบันทึกการเยี่ยมบ้านและรูปถ่าย (หมายเหตุ ไม่ต้องทำหน้าปก ) 1.คำสั่งเยี่ยมบ้าน 2. รายงานการเยี่ยม…

Continue Reading

เอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

แผนพัฒนาโรงเรียน(ใหม่)  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 แผนงาน01ขออนุญาตดำเนินโครงการ แผนงาน02ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน03ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย แผนงาน04ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบั…

Continue Reading