ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส สุพัตรา เอี่ยมอ้น และ น.ส แสงระวี บุญประเสริฐ รับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมอ้น และ นางสาวแสงระวี บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เข้ารับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2…

Continue Reading

เพชรบุรีดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง

เพชรบุรี..ดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง ซึ่งได้จัดงานที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีกลุ่มเยาวชนหญ้าปล้องรักถิ่น จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเพชรบุรี..ดีจัง 1 ใน 8 อำเภอของ …

Continue Reading

คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คระกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่ 12 กันยายน 2555   คลิกดูภาพทั้งหมด

Continue Reading

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2555 โดยพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่คง…

Continue Reading

ประกวดมารยาทไทย

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมารยาทที่ดีของคนไทยจึงได้จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประกวด  คลิกดูภาพทั้งหมด

Continue Reading

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ฯ

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า  80 พรรษามหาราชินี  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  บริเวณเขากระทิง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหย้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีนักเ…

Continue Reading