หญ้าปล้องวิชาการ 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 61 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรรม …

Continue Reading

เลือกตั้งประธานนักเรียน 62

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อทดแทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า ที่จะหมดวาระลงไป และเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับนักเรี…

Continue Reading

ค่ายอบรมมารยาทไทย 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำในเรื่องมาร…

Continue Reading

ค่ายอาเซียน 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ธีม”ผ่าวิกฤตอาเซียน” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ…

Continue Reading

ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเนื้อหากิจกรรมเน้นทางด้านดาราศาสตร์และการดูดาวซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 256…

Continue Reading

เข้าค่ายพักแรมลกเสือเนตรนารี 61

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมกรมมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ 14-15 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร โดยมีนักเรียนชั้น ม. 1-3 เข้าค่ายพักแรมในครั้…

Continue Reading