กีฬาภายใน 61

ในช่วงระหว่างวันที่ 20 -23  สิงหาคม 2560  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนห…

มอบเงินสนับสนุนพัฒนาอาคาร”เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27″

ในวันที่  19 สิงหาคม  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มามอบเงินสนับสนุนสนับสนุนพัฒนาอาคาร  เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27 จำนวน 200,000 บาท และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนหนองหญ้า…

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61

  ในช่วงวันที่  13 -17 สิงหาคม 61  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสต์ได้จัด สัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกียวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น  การแ…

วันแม่ 61

ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือแม่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีกิจกรรม ต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศประกวดเรียงความวันแม่ และ …

วันภาษาไทย 61

ในวันที่ 29 ก.ค. 2561  เป็นวันภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ในวันที่ 26  ก.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ  แต่งกลอน คัดลายมือ จัดป้ายนิเทศ ประกวดการแต่งตัวในวร…

แห่เทียนพรรษา 61

เป็นประจำทุกที่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ชุมชนในอำเภอหนองหญ้าปล้องได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีขบวนแห่ของนักเรียนและชุ…