ข่าวกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 63

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การแข่นขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ด้วย Kahoot 2. ก…

Continue Reading

กิจกรรม coding ภาษา แห่งอนาคต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำกิจกรรม Coding ภาษาแห่งอนาคต ยึ้นระหว่าง วันที่ 13-14 สิงหาคม 2553 โดยกิจกรรมผลักประกอบไปด้วย การCodingคำสั่งลงบอร์คสมองกลด้วยโปรแกรม Kidbright และก…

Continue Reading

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู็สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา…

Continue Reading

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ศึกษาดูงาน

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการพรทิพย์ ทานะมัย และคณะครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จ.ลพบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ในหัวข้อ โครงการหลักสูตรการอาชีพ สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและ…

Continue Reading

วันแม่ 63

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายเฉลิม จำปาวิ…

Continue Reading

อบรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย โดยมี อาจารย์พรไพรสน คนมี ครูจากโรงเรียนวิทย…

Continue Reading