โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ชาวค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ชาวค่ายอาสาพัฒนาให้เป็นปึกแผ่น แล้วร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตอาสาต่อสังคม  โดยเฉพาะการจัด “โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น” ร่วมกันกลับไปเยี่ยมอาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ที่ได้ออกค่ายก่อสร้างไว้ในจังหวัดต่างๆร่วมกันพัฒนา โรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียน โดยชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ จะเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมกันพัฒนาต่อยอดตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม

 

Facebook Comments

Sharing is caring!

1 thought on “โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใส่ความเห็น