วันวชิราวุธ60

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย…

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ในวันที่ 23 พ.ย. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงบประมาณ  ได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คลิกดูภาพทั้งหมด

ทัศนศึกษา 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ซึ่งปีนี้ในวันที่ 21 พ.ย.2560โรงเรียนก็ได้จัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องส…

ค่ายพุทธบุตร 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2560  โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนั…

บริษัทฮีโน่มอเตอร์สฯ มอบอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการบริหาร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทย (จำกัด)  มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา และเครื่องใช้ต่างๆ ให้กีบโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  โรงเรียน…

เอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

แผนพัฒนาโรงเรียน(ใหม่)  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 แผนงาน01ขออนุญาตดำเนินโครงการ แผนงาน02ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน03ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย แผนงาน04ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบั…