ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

 

นายประสิทธิ์  มากมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัฒน์  ศรีคลหนู

หัวหน้างาน

บริหารบุคคล

นายกิตติเดช  เปรมกมล

หัวหน้างาน

บริหารทั่วไป

นางสำรอง ขาวสว่าง

หัวหน้างาน

บริหารวิชาการ

นางสาวจุฑารัตน์ วันดี

หัวหน้างาน

บริหารงบประมาณ

Facebook Comments

Sharing is caring!