ครูอัตราจ้างและพนักงานธุรการ

นางสาววนิดา  จรรยางาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาสมคิด  เติมพูล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจรรณกร  คนบุญ

ครูอัตราจ้าง

นายกฤษณพันธ์ ชาตะเมโร

ครูอัตราจ้าง

นายอัศวิน บุญชูเชิด

ครูอัตราจ้าง

Facebook Comments

Sharing is caring!