กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางลูกคิด  เทพพิทักษ์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกานดา แสงนิลาวิวัฒน์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน

ตำแหน่ง  ครู

นางสาวอนัญญา คุณะเวคิน

ตำแหน่ง ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!