กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางลูกคิด  เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง

ตำแหน่ง  ครู

นางสาวกานดา แสงนิลาวิวัฒน์

ตำแหน่ง

นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน

ตำแหน่ง  ครุผู้ช่วย

นางสาวอนัญญา ยอดมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Facebook Comments

Sharing is caring!