กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล

ตำแหน่งครู

นางสาวจินนา  บัวหลวง

ตำแหน่งครู

นางสาวลักขณา  ทุมนาหาด

ตำแหน่ง

นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร

ตำแหน่ง  ครู

นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

Facebook Comments

Sharing is caring!