กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวจินตนา  บัวหลวง

ตำแหน่งครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล

ตำแหน่งครูชำนาญการ

 

นางสาวลักขณา  ทุมนาหาด

ตำแหน่งครูชำนาญการ

 

นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข

ตำแหน่ง ครู

นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร

ตำแหน่ง  ครู

นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล

ตำแหน่ง  ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!