กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางผุสดี  พวงไม้

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจุฑารัตน์  วันดี

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์

ตำแหน่ง  ครูชำนาญ

นางสาวรัตนา  ศรีธรรม
ดำแหน่ง  ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!