กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจุฑารัตน์  วันดี

ตำแหน่ง  ครู

นางผุสดี  พวงไม้

ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัตนา  ศรีธรรม
ดำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

Facebook Comments

Sharing is caring!