กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศรีมุกดา  จิตร์ชื่น

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณรา  เตี้ยแจ้

ตำแหน่ง

นางสำรอง  ขาวสว่าง

ตำแหน่ง

นางสาวนุทรี  มงคล

ตำแหน่ง  ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!