กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวญาณภาณี  พรหมเรือง

ตำแหน่งหัวหน้ากลุมสาระ

นายทแกล้ว  อินทร์วงศกร

ตำแหน่ง

นางสุจิตรา  ทับทิม

ตำแหน่ง

นางสาวดวงกมล  อังกินันท์

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวนันทพร สุวรรณเกตุ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

Facebook Comments

Sharing is caring!