กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสยาม  บุญประเสริฐ

ตำแหน่งครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกิตติเดช  เปรมกมล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอารีย์  ศรีแจ้

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นายเตือนใจ  บัวพรม

ตำแหน่ง ครู

นายอภิชิต  ศิริวงษ์

ตำแหน่ง  ครู

Facebook Comments

Sharing is caring!