กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสยาม  บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกิตติเดช  เปรมกมล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอารีย์  ศรีแจ้

ตำแหน่ง  ชำนาญการพิเศษ

นายเตือนใจ  บัวพรม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอภิชิต  ศิริวงษ์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

Facebook Comments

Sharing is caring!