เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำความเป็นไทย  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี  เน้นการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญามีคุณธรรม   จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. นักเรียนและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามวิถีความเป็นไทยรักและภาคภูมิในภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. โรงเรียนบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

Facebook Comments

Sharing is caring!