รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ๔R

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       รายวิชา ภาษาไทย๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้รายงาน    นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ จำนวน ๓๗ คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗ เล่ม ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๗ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำนวน ๔๐ข้อ ๔) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๓๐ ข้อ  และ ๕) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๒๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้

t-test (Dependent Samples)

สรุปผลการศึกษา

  • ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R
    รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเท่ากับ ๘๕.๙๕/๘๕.๘๑ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้
  • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
  • นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
    การอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
  • นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ๔R รายวิชา ภาษาไทย ๒ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๕๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๔ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๐ ด้านสื่อ/นวัตกรรม มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๕ และด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๐ ตามลำดับ

 

Facebook Comments

Sharing is caring!