ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 6 มิถุนายน 2563รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 กำหนดการสอบในวัน ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. – 12:00 น.แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ป…

Continue Reading

“เรียนรู้อยู่ที่บ้าน” ด้วย DLTV

18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในร…

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4รับสมัคร วันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563 โดยรับสมัครทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามฟอร์มรับสมัครที่โรงเรียนกำหนด ฟอร์ม…

Continue Reading

ประกาศเลือนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และ ประกาศกระท…

Continue Reading

นพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิเปิดในงานพิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 โดยมีขบวนแห่ร่วมกับชุมชน และ อำเภอหนองหญ้าปล้อง คลิกดูภาพทั้งหมด วีด…

Continue Reading

ปัจฉิมนิเทศ 62

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่า ผูกข้อมือรับพรจากครูอาจารย์ ก…

Continue Reading