ประกาศเลือนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และ ประกาศกระท…

Continue Reading

นพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิเปิดในงานพิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 โดยมีขบวนแห่ร่วมกับชุมชน และ อำเภอหนองหญ้าปล้อง คลิกดูภาพทั้งหมด วีด…

Continue Reading

ปัจฉิมนิเทศ 62

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่า ผูกข้อมือรับพรจากครูอาจารย์ ก…

Continue Reading

Yaplong open house 62

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมหญ้าปล้องวิชาการ 62 (yaplong open house) ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน…

Continue Reading

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 62

ในโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ฝึกทักษะ…

Continue Reading

กิจกรรมเวียนเทียน มาฆบูชา 63

ในวันที่ 7 กถมภาพันธ์ 2563 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้นำนักเรียน ม. 1 และ ม.2 ไปเวียนเทียน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง เนื่องด้วยเป็น วันมาฆบูชา ซึ่งเป็…

Continue Reading